Privacy beleid 

 

 

 

Deze verklaring is opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is geworden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) geldt sinds die datum niet meer.

 

Algemene Verklaring.

 

digitalTour, gevestigd aan Rijksweg Zuid 167, 6134AB Sittard, verzamelt persoonsgegevens volgens de definitie van de wet. Dit is nodig opdat U gebruikt kunt maken of omdat U gebruik wilt maken van onze diensten. Digitaltour is onderdeel van Kan IT Management B.V. Kan IT Management BV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens conform deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens.

 

·         digitalTour

·         Rijksweg Zuid 167

·         614AB Sittard

·         +31 (0) 6-53486134

·         info@digitaltour.nl

Onze “medewerker gegevensbescherming”, dhr. M. van Kan, is bereikbaar via het hierboven genoemde telefoonnummer of e-mail adres.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt digitalTour?

 

digitalTour verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 

- Voornamen en achternamen

- Adresgegevens

- Telefoonnummers

- E-mailadressen

- Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch

- Bankrekeningnummers en bankgegevens ten behoeve van betalingsverkeer.

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt digitalTour?

 

digitalTour verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Als U er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@digitaltour.nl ; wij verwijderen dan deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt digitalTour gegevens?

 

digitalTour verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- om U productinformatie te kunnen toezenden

- om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- om U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- om goederen en diensten bij U af te leveren

- ter afhandeling van financiële zaken, bijvoorbeeld betalingen.

 

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Uw verzoek om informatie of ondersteuning, Uw opdracht of onze overeenkomst, Uw verzoek voor service en/of nazorg, correct en naar behoren uit te kunnen voeren en voorts om onze handelsrelatie in stand te houden. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming bij digitalTour

 

Bij digitalTour worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen aan de hand van de verzamelde persoonsgegevens. Alle besluiten worden genomen door de directie of door een medewerker van digitalTour.

 

Hoe lang bewaart digitalTour persoonsgegevens?

 

digitalTour bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Hoe beveiligt digitalTour Uw persoonsgegevens?

 

digitalTour neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via   of via telefoonnummer 046 4104282.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden.

 

digitalTour verkoopt géén gegevens aan derden en verstrekt verder uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij – indien nodig - een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. digitalTour blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Welke cookies worden door de website van digitalTour geplaatst?

 

digitalTour gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies.

 

Hoe kunt U Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door digitalTour en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of naar een door U genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of tot gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@digitaltour.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen er in dit kader op dat eventuele inzage in gegevens dan wel correctie of verwijdering van gegevens niet zonder meer in absolute zin zal plaatsvinden maar dat er een afweging van wederzijdse belangen gemaakt wordt zodat in alle redelijkheid aan Uw verzoek voldaan wordt.

 

digitalTour wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: .

  

28.05.2018